Kriisiabi ettevõttele

5 kriisi tüüpi, millega Teie ettevõte võib kokku puutuda

Mis on ettevõtte kriis?

Ettevõtte või äri kriis juhtub siis, kui ootamatu probleem seab ettevõtte stabiilsuse ohtu. Need kriisid võivad tekkida kas ettevõttesiseselt või väliste mõjude tõttu. Probleem, mis mõjutab ettevõtet, kasvab sellise määrani, et läheb ettevõtte kontrolli alt välja ja ettevõte ei suuda enam seda lahendada. Kui jätta selline probleem tähelepanuta, võib see jäädavalt kahjustada äri või isegi hävitada selle.

Kõige lihtsam viis identifitseerida ettevõtte kriisi on analüüsida probleemi kolme peamise elemendi järgi. Esimene – probleem peab panema organisatsiooni suurde ohtu lähiajal.  Teine – tekkinud olukord on ootamatu või šokeeriv. Kolmas – probleem on nii tõsine ja ootamatu, et survestab ettevõtet teha kiireid ja efektiivseid otsuseid.

Need kolm elementi moodustavad kriisi ja nende teadmine annab meile instrumendi, et ära tunda probleemi enne, kui on juba liiga hilja. Mõnikord kriisid on möödapääsmatud. Seega, ettevõte peab alati olema valmis kriisiolukorraga hakkama saama. Üheks heaks nõuandeks on moodustada ettevõttes kriisijuhtimise meeskond, mis proaktiivselt tegeleb potentsiaalsete kriiside ennetamisega.

Edukad kriisijuhtimise meeskonnad saavad aru erinevatest kriisi tüüpidest ja on hästi ettevalmistatud  igasuguste olukordadega tegelemiseks.

Enamus meist tahab parandada probleemi võimalikult kiiresti, aga kui äri satub kriisi, seda ei ole alati võimalik kiiresti parandada või märgata probleemi enne, kui kriis on juba juhtunud. Väikesed vead võivad kiiresti kasvada suureks lumepalliks, mille kõrvaldamine osutub kalliks ettevõtmiseks ja mida teie meeskond ei näinud ette. Sõltumata sellest, kelle viga see alguses oli, väikesed vead tihti kujunevad probleemiks, mis väljuvad kontrolli alt ja edasi kasvavad tõeliseks kriisiks.

Loomulikult mitte keegi ei taha oodata vigu või õnnetust, aga on äärmiselt tähtis, et ettevõte on valmis igal hetkel seisma kriisiolukorrale vastu, kui see juhtub. Selleks, et efektiivselt tegeleda äri kriisidega, on vaja teada mis on kriis, millised kriisi tüübid on olemas ja kuidas iga tüübiga võidelda.

Kriisi tüübid

Finantskriis juhtub siis, kui äri kaotab oma varade väärtust ja ettevõte ei ole suuteline maksma oma võlad kinni. Tihti see võib juhtuda näiteks märgatava ettevõtte kauba või teenuse järele nõudluse languse tõttu. Antud kriisi korral esimese sammuna ettevõte peab ümber paigutama oma rahalised vahendid nii, et katta lühiajalised kohustused. Peale seda tuleb uuesti analüüsida sissetuleku allikaid, otsida uusi võimalusi sissetuleku genereerimiseks pikas perspektiivis ning samuti kasumi osakaalu suurendamiseks.

Personali kriisiks nimetatakse kriisi, kus töötaja või organisatsiooniga seotud isik käitub ebaeetiliselt või seadusevastaselt.  Sõltumata sellest, kus selline käitumine esines, kas töökohal või töötaja isiklikus elus, need olukorrad võivad saada suureks tagasilöögiks organisatsiooni jaoks. Kuna organisatsioon võttis sellise inimese tööle või oli temaga muul viisil seotud, selline tähelepanematus personali valikus automaatselt mõjutab ettevõtte mainet.

Antud juhul tuleb esialgu analüüsida tekkinud probleemi ulatust, määrata kindlaks sobiv distsiplinaarsne meede, vajadusel esitada suuline või kirjalik avaldus avalikkusele.  On tähtis hoolikalt analüüsida olukorda ja selgitada välja kui suurel määral rikuti ettevõtte väärtusi. See omakorda aitab määrata kindlaks adekvaatset vastukäiku.

Organisatsiooni kriis on olukord, kus klientide huvid või õigused olid oluliselt rikutud organisatsiooni poolt. Sellises olukorras, vastastikuselt kasumlikku tehingu asemel, ettevõte kasutab ära oma kliente kasumi saamiseks.  Siia kuuluvad sellised klientide õiguste rikkumise viisid nagu tähtsa informatsiooni varjamine, oma juhtimisvõimu kuritarvitamine, kliendi ärakasutamine.

Kõige parem viis organisatsiooni kriiside ennetamiseks ja lahendamiseks on muuta organisatsiooni kultuuri, kuna sellised probleemid on tüüpiliselt põhjustatud töötajate poolt, kes ignoreerivad klientide vajadusi. Sel juhul tuleb arendada organisatsiooni kultuuri, mis toetab kliendi edukust ja huve. Kliendi toetava kultuuri tulemusena organisatsiooni personal moodustatakse töötajatest, kes jagavad organisatsiooni väärtusi.

Tänapäeval organisatsioonid suurel määral sõltuvad tehnoloogiatest oma igapäevases tegevuses. Seega juhul, kui tehnoloogia veab alt (näiteks e-poed, IT teenused, pangad ja lihtsalt ettevõtte kodulehe rike), ettevõtted võivad kaotada tuhandeid potentsiaalseid kliente, tehinguid ja oma mainet.

Loomulikult esialgu tuleb võimalikult kiiresti lahendada tekkinud tehniline probleem koos oma IT meeskonnaga. Esmaülesandeks peab saama tehnilise rikke poolt põhjustatud mõju klientidele piiramine ja riivatud klientide arvu vähendamine. Peale tarkvara töö taastamist, tuleb selgitada välja rikke põhjusi ja töötada välja kaitse, mis takistab probleemi kordumist tulevikus. Klienditeeninduse ja klienditoe osakonnad peavad olema piisavalt tugevad ja hästi ettevalmistatud juhuks, kui tehnilise rikke tõttu sisse tuleb suur hulk ärritunud klientide pöördumisi.

Kui maavärin hävitab sinu kontorit, seda võib nimetada kriisiks. Kuigi nad on haruldased, eriolukorrad ja loodusõnnetused, (näiteks karantiin, maavärin, torm, uputus jt) võivad nad oluliselt kahjustada äritegevust. Kui teie ettevõte asub piirkonnas, kus võivad esineda loodusõnnetused või olla kehtestatud eriolukord, te peate olema valmis kiireks reaktsiooniks juhuks, kui olete kahju saanud.

Kõige parim viis eriolukorraga hakkama saada on olla proaktiivne. Kui teie äri asub ohtlikus piirkonnas, valmistage ette evakuatsiooni plaan ning eriolukorras tegutsemise plaan (näiteks juhuks, kui teil ei ole enam võimalik kasutada oma kontorit või kasutada muud tavalist töö asukohta).

Kriisi supervisiooni tüübid

Oleme kirjeldanud peamisi kriisi tüüpe, mis võivad mõjutada teie äri või tegevust, järgmise sammuna vaatame läbi supervisiooni tüüpe, mida kasutatakse kriisiolukorra juhtimiseks.

Kui teie äri sattub löögi alla kriisi ajal, on väga tähtis omada tegevusplaani, mis vastab tekkinud olukorrale. Reaktiivne kriisi supervisioon ja/või juhtimine tagab sellise plaani loomist, kusjuures arvestab kõikide võimalike raskuste ja takistustega. See eeldab muuhulgas kommunikatsiooni võtmeinimestega, töötajate informeerimist, adaptiivsete lahenduste väljatöötamist. Reaktiivne kriisi supervisioon sobib hästi personali ja finantskriisi juhul, kus on eriti tähtis õigeaegne reaktsioon.

Proaktiivne kriisijuhtimine ennetab potentsiaalset kriisi või valmistab selleks ette. Näiteks, evakuatsiooni plaani jagamine töötajatele, esmaabi või tuleohutuse koolitused on üks proaktiivse kriisijuhtimise meetmetest, mis valmistavad töötajaid ette õnnetusjuhtumiteks.  Mitte kõik kriisid on ennetatavad ja mitte alati me saame valmistuda nendeks ette, sel põhjusel potentsiaalsete ohtude aktiivne monitooring võib aidata ettevõtet vähendada või minimiseerida potentsiaalse kriisi negatiivset mõju.

Mõnikord me ei näe ette, et kriis on tulemas ja kui see juhtub, siis on juba liiga hilja ennetada kahju, mida kriis tõi kaasa. Tehnoloogilised ja personali kriisid  tihti juhtuvad ootamatult, aga toovad pikaajalisi negatiivseid tagajärgi. Nendel juhtudel ettevõttel ei pruugi olla võimalus vähendada kahjusid, aga on võimalik alustada jäänud ressursse või vara päästmisega Antud olukorras kasutatakse taastavat kriisi supervisiooni, mis samuti aitab ka uurida ootamatu kriisi põhjusi, et ennetada seda tulevikus.

Töötaja tervis organisatsioonis

Kõige levinumate probleemide seas, millega puutuvad kokku ettevõtted, on sellised nähted nagu:
– ebaeetiline käitumine
– mobbing või muud psühholoogilised “mängud” kollektiivis

Selle põhjusteks on tavaliselt:

 • Töötaja madal kohanemisvõime muutuste olukorras, kui ta ei suuda piisavalt kiresti reageerida muutustele või ei suuda ise saavutada soovitud tulemust ja kasutab selleks ebaeetilisi võtteid.
 • Eesmärkide ummikseis – ajades end nurka ebareaalsete, halvasti püstitatud eesmärkidega, avab inimene ebaeetiliste võtete ust, et mitte loobuda nendest.
 • Isiksuse eetiline allakäik – inimene ei arvesta teistega, usub, et talle kõik on lubatud.

Juhi eetiline koodeks

Organisatsiooni põhitõde on see, et korporatiivsed põhitõed, huvid ja väärtused on tähtsamad kui isiklikud. Ehk, organisatsioonikultuuris fikseeritud kokkulepped domineerivad isiklike huvide ja väärtuste üle.

Juhi põhiküsimus – kuidas ühendada inimese põhimõtteid üldaktsepteeritud normidega? Juhi otsused on aegajalt sellised, mis kahjustavad töötajate huvisid. Üldised nõuded juhtidele: juht on eeskuju; juht planeerib eetilist tuleviku; juht loob keskkonda siin ja praegu, mitte aga tegutseb stiilis „see on pikaajaline erand“.

Põhireeglid, mida peab järgima igas kollektiivis:

 1. Me kritiseerime tegu, mitte töötajat.
 2. Kui töötaja jätab midagi tegemata või teeb midagi ebaeetilist, tuleb sellest koheselt märku anda, vastasel juhul otsustab töötaja, et ta on kavalam ja see töötab.
 3. Kui kollektiivis tekib probleem töötajate vahel, juht peab sekkuma, vastasel juhul võivad töötajad otsustada, et siin juhib vaid „küünarnukkide võim“.
 4. Usaldus töötajate suhtes tähendab seda, et kui sa midagi delegeerid, siis ära korralda kontrolli.
 5. Privileegid kehtivad kõigile. 

4 sammu ebaeetilisuse ohjeldamiseks organisatsioonis:

I. Reeglite väljatöötamine, nn „eetiline koodeks“ – kuidas tuleb käituda ja sanktsioonid selle rikkumise eest.

II. Vastava struktuurüksuse loomine, kes vastutab eetilise koodeksi elluviimise ja selle täitmise kontrollimine, struktuurüksuste hindamine eetiliste normide täitmise ja klientide tagasiside eetika küsimuste osas.

III. Erinevate kommunikatiivsete vahendite loomine, mis võimaldab töötajatel teatada ebaeetilisest käitumisest + komplitseeritud ja delikaatsete olukordade lahendamine.

IV. Treening- ja koolitusprogrammide väljatöötamine ja läbiviimine keeruliste eetiliste olukordade jaoks.

Mobbing. Nõnda on hakatud nimetama koolikiusamise analoogi – töökiusamist. Termin tuleneb inglisekeelsest sõnast mob (tõlkes: ‘pööbel’, ‘märatsev rahvahulk’; tegusõnana ‘ründama’, ‘raevutsema’).

Töökiusamiseks loetakse olukordi, mis on korduvad pikema ajaperioodi vältel. Ühekordne juhtum ei ole töökiusamine.

 • Töökiusamine on vaenulik ja ebaeetiline käitumine, mis on süstemaatiline ja pikaajaline ning on suunatud ühele või mitmele inimesele.
 • Töökiusamine avaldub enamasti verbaalselt läbi suhtluse, sotsiaalsete tegevuste ja psühholoogiliste manipulatsioonide, mille tõttu see ei pruugi olla alati teistele nähtav. Harvadel juhtudel esineb töökiusamist ka füüsiliselt.
 • Töökiusamist esineb sama tasandi kolleegide vahel ning juhi ja alluva vahel (ka suunaga alt üles).
 • Kiusaja ja ohver on ebavõrdses positsioonis, ohvril on raske ennast kaitsta.
Mis on töökiusamise põhjused?

Kiusamise põhjused võib jagada kaheks: organisatsioonilised ja isikuga seotud.Organisatsioonikultuur. Kujundame oma käitumise ja suhtlemise organisatsiooni väärtuste ja arusaamade kaudu, mida seal aktsepteeritakse. Kui organisatsioonis sallitakse agressiivset või ebaeetilist käitumist, siis põhjustab see ka vastava käitumise levikut. Ja vastupidi, kui organisatsiooni väärtuseks on vägivallatu suhtlemine ja lugupidamine, siis järgitakse sellist suhtlemisstiili.

Juhtimisstiil. Juht annab alluvatele oma käitumisega eeskuju, kuidas toimub omavaheline suhtlemine organisatsioonis. Töökiusamist võib põhjustada autokraatlik ja agressiivne juht, kuna annab signaali, et selline käitumine on lubatud. Samuti põhjustab kiusamist juhtkonna tegevusetus või passiivsus, kuna juht ei lahenda õigel ajal konflikte ega astu vahele kiusamise korral. Juhtimisstiil on vahetult seotud töökliimaga – see võib olla üks töökiusamise põhjus või ennetaja.

Töökorraldus. Ebarahuldavalt määratud tööülesanded, ebapiisavad juhised, infopuudus, pikaajaliselt töötamine ettenähtust väiksema arvu töötajatega (ülekoormus) jt. töökorralduslikest probleemidest võib alguse saada töökiusamine.

Enesekaitse ja/või kasu. Kiusamine on sageli kaitsereaktsioon, kui tunnetatakse ohtu oma ametikohale või positsioonile. Kiusamine võib toimuda ka kasu eesmärgil, et tugevdada teiste arvelt oma võimupositsiooni, mainet ja seejuures kahjustada oma konkurenti. Selline agressiivne käitumine on sagedasem organisatsioonides, kus valitseb tugev sisemine konkurents.

Emotsionaalse intelligentsus ja isikuomadused. Töökiusamine võib olla seotud oskamatusega juhtida oma negatiivseid emotsioone või kalduvus agressiivsele käitumisele. Kiusajad ei teadvusta sageli, millist mõju nende käitumine avaldab ohvrile ja kogu organisatsioonile.

Mobbing’u levinumad vormid:

¤ Verbaalne agressioon. Esitatakse provokatiivseid küsimusi, kritiseeritakse avalikult ja jultunult ohvri iseloomu, ta eraelu, välimust, kaheldakse ta kompetentsis või süüdistatakse otsesõnu milleski, mida on raske tõestada.

¤ Enese üleoleku allakriipsutamine alluvusvahekorra seisukohalt. Näidatakse pidevalt koht kätte, katkestatakse ta jutt kriitikaga juba enne, kui ta jõuab oma mõtte lõpuni öelda. Ignoreeritakse tema objektiivset kriitikat, ettepanekuid ja järeldusi.

¤ Avaliku põlguse demonstreerimine. Kokkulepitud totaalne boikott. Asetatakse ta töölauale kõrvalisi asju või kaotatakse sealt midagi olulist ära. Riputatakse tööruumi seinale anonüümseid ja alandavaid pilapilte.

¤ Toored vihapuhangud. Provotseeritakse ta nimme vaidlema, saamaks põhjust talle siis kogu kollektiivi ees öelda näkku midagi eriti alandavat.

¤ Ohvri demonstratiivne väljalülitamine töistest aruteludest. Katkestatakse elav mõttevahetus ohvri ruumi sisenedes. Tema viisakale küsimusele, milles asi, vastatakse vaikiva põlgusega.

¤ Tähtajagraafikute sihilik ümbertegemine. Lühendatakse varem kokku lepitud tähtaegu ja heidetakse ohvrile ette, et ta ise pole vajalikuks pidanud või suutnud neist kinni pidada.

¤ Seksuaalne ahistamine. Mõlemast soost ülemuste kõige sagedasem relv iseseisva, tugevast isiksusest alluva paikapanekuks.

¤ Varia. Töise info varjamine, palga kärpimine otsitud põhjendustega, fabritseeritud valekaebused ohvri peale, teda solvava kumu levitamine.

Kannatavad kõik. Nii ohver, kollektiiv kui ka firma tervikuna. Viimane jääb ilma väärt spetsialistist, saades vastutasuks nii-öelda viirusliku mobbing’u. Kollektiivis hakatakse üksteist umbusaldama, süveneb ükskõiksus töötulemuste suhtes, töökoha sisekliima on ebaterve ja kaader muudkui voolab.

Töökiusamine tekitab ulatuslikku emotsionaalset kahju, mis mõjutab ohvri vaimset ja füüsilist tervist, vähendades võimalusi suhelda tööl, säilitada sotsiaalseid sidemeid, isiklikku mainet, ametialast seisundit ja tervist.

Mida saab teha organisatsioon/juht
 • Julgustage kõiki töötajaid käituma üksteisega lugupidavalt ja väärikalt
 • Koolitage töötajaid, kuidas toime tulla konfliktiolukorras, et see ei laieneks töökiusamiseks
 • Koolitage juhte, kuidas lahendada töökiusamise juhtumeid ja konflikte ning toime tulla keeruliste inimtüüpidega meeskonnas
 • Suhtuge tõsiselt kaebustesse ja töökiusamise vihjetesse. Ärge ignoreerige võimalikke probleeme!
 • Teavitage kõiki töötajaid töökiusamise kahjulikest tagajärgedest
 • Informeerige töötajaid, kuidas nad saavad vajadusel abi
 • Ärge tolereerige vaimset ega füüsilist vägivalda oma organisatsioonis.

Allikas:  https://tookiusamine.ee/

 

Vali oma ettevõttele sobivaim lahendus!

Me pakume ettevõtetele valiku erinevaid kaasaegseid lahendusi

SUPERVISIOON

Supervisiooni põhieesmärk on soovitud muudatuste toetamine, seatud eesmärkide saavutamisele kaasa aitamine, tulemusteni jõudmine. Organisatsiooni puhul võivad soovitud eesmärkideks olla näiteks ladusam koostöö, efektiivsem otsustamine, paranenud protsessid, mis viivad paranenud ärilise tulemuslikkuseni, olgu nendeks kasumi-, kasvu- või muud eesmärgid.

Supervisioon on väga tõhus keerukatel ning muudatuste perioodidel – kui meeskonnal endal tuleb luua muutusi või parimal viisil reageerida väliste muutuste survele.

JUHI COACHING

Tippjuhtide individuaalse coachingu raames õpitakse liikuma organisatsiooni eesmärkidele lähemale. Coachingu protsess aitab näha oma organisatsiooni arengut terviklikuna, märgata ja fikseerida erinevaid riske, analüüsida erinevaid situatsioone, võtta õigeid otsuseid vastu ja valida paremaid strateegiaid eesmärkide saavutamiseks ning koostada tegevusplaanid.

Raamat "NLP ja juhi mõtteskeemid"

Inimesed, kes suudavad teistega hea kontakti luua, märkavad nende käitumises pisiasju ja oskavad saadud kogemusi mitmekülgselt analüüsida, on kahtlemata hinnatud juhid. Inimese jaoks on kogu tema senise elu jooksul talletatud kogemus justkui instruktsioon, millele toetudes ta teeb järgmise sammu. Paraku on kogemuste hulgas ka palju sellist, mis inimest piirab ega vii kuhugi.

Raamatust „NLP ja juhi mõtteskeemid“ saab teada:

 • millised on inimeste mõtteskeemid ja nende tüüpilised probleemid
 • millised on levinumad NLP- mudelid
 • miks viib inimestevaheline suhtlus vahel tupikusse ja kuidas toimida pingelise suhtlemise olukorras
 • millised on juhi levinumad mõtteskeemid
 • milline on 5+ juhtimismudel
 • millised NLP-mudelid sobivad müügi- ja teenindustöö tõhustamiseks
 • kuidas mõjutada inimesi ja tõhustada oma veenmisoskusi

Loe rohkem ettevõtte kriisi ja muudatuste juhtimise teemal

Juhtimistarkused kriisis oleva ettevõtte juhile: informatsioon ja töötajate aktiivsus.

Inimesed, keda see puudutab ettevõtte või organisatsioonikriis (süsteemne kriis aga puudutab kõiki töötajaid) üritavad toime tulla uue mõttega. Igaüks loomulikult teeb seda omal viisil. Kuid siiski on olemas seaduspärasused, millega iga juht, kelle organisatsioon või ettevõte elab üle kriisiperioodi, peab arvestama.

Juhtimistarkused kriisis oleva ettevõtte juhile: juht-konsultant ja töötajate mõjutamine.

Juht – konsultant? Töötajad kriisi ajal hakkavad palju tegelema oma isikliku teemaga. Mõtted enda saatusest võivad töötajat viia isiklikku kriisini. Reeglina juhtub see nendel töötajatel, kelle psühholoogiline tasakaal oli juba eelnevalt “piiri peal”. Need on töötajad, kes eelistavad näha “pooltühja klaasi, pooltäis klaasi asemel”, või nn. sündinud pessimistid…

Meeskonna suhted organisatsiooni kriisis

.

Ettevõtte – või organisatsioonisisesed suhted on sageli mõõdikuks, mis peegeldab ettevõttesisest stabiilsust ja ühtsust ning mis kriisi vallandudes kiirelt muutustesse läheb. Reeglina on konfliktid meeskonnas kriisi ajal sagedasemad ning intensiivsemad. Seda põhjustab üldine ebakindlus ning pingeseisund töötajate seas.